Vážení klienti,
řádné zpracování vašich osobních údajů je pro nás velmi důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí, proto bychom vám rádi poskytli podrobné informace především o tom, proč zpracováváme vaše osobní údaje, jaké důvody k tomu máme, jaká práva máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, ale i další informace, které by vás mohly zajímat a které se týkají zpracování osobních údajů.

Pokud byste měli k tomuto dokumentu jakékoliv dotazy či připomínky, neváhejte se na nás obrátit – telefonicky na +420 602 271 588, e-mailovou adresu info@sa-kl.com či přímo písemně na adresu SaKl s.r.o., Komořanská 326/63, 143 00 Praha 4.

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je fyzická osoba nebo společnost, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Správcem vašich osobních údajů je naše firma – SaKl s.r.o., Komořanská 326/63, 143 00 Praha 4.

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁM?

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů

  • Základní identifikační údaje – jméno, příjmení
  • Kontaktní údaje – telefonní číslo, emailová adresa

Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZEJÍ?

Osobní údaje uvedené v předchozím bodu získáváme přímo od vás.

JAK DLOUHO BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

Pokud jste naším klientem, bude váš souhlas platit po dobu 2 let od jeho udělení nebo do doby, než souhlas odvoláte.
Po uplynutí doby budou vaše osobní údaje vymazány.

ZA JAKÝM ÚČELEM BUDU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

  • Zpracování na základě smlouvy

Vaše osobní údaje zpracovávám za účelem plnění smlouvy tzn. komunikaci za objednání služeb.

KDO MŮŽE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

K vašim osobním údajům budeme mít přístup pouze statutární zástupci firmy – SaKl s.r.o., Komořanská 326/63, 143 00 Praha 4.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů

Informace obsahují zejména: totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Zpracováváme vaše neaktuální či nepřesné osobní údaje? Změnili jste například adresu? Informujte nás, prosím, a my osobní údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V některých zákonem stanovených případech jsme povinni vaše osobní údaje na váš pokyn vymazat.

Právo na omezení zpracování

Pokud si přejete, abychom vaše osobní údaje zpracovávali výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo si přejete osobní údaje blokovat.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, abychom poskytli vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předáme vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo vznést námitku

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Právo podat stížnost na Úřad pro Ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

Kde můžete práva uplatnit a jsou tato práva zpoplatněna?

Jednotlivá práva můžete uplatnit zavoláním na tel.číslo +420 602 271 588, zasláním emailu na e-mailovou adresu info@sa-kl.com či přímo písemně na adresu SaKl s.r.o., Komořanská 326/63, 143 00 Praha 4.

JAK MŮŽETE ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Souhlas se zpracováním osobních údajů je založen na principu dobrovolnosti. To znamená, že jej můžete kdykoliv odvolat.

Jakým způsobem můžete odvolání poslat?

Zavoláním na tel.číslo +420 602 271 588, zasláním emailu na e-mailovou adresu info@sa-kl.com či přímo písemně na adresu SaKl s.r.o., Komořanská 326/63, 143 00 Praha 4.